Reklamační řád

Bazar-Měcholupy Veronské náměstí 403, Praha 10 109 00

Reklamační řád

Tento reklamační řád je vydán pro účely online prodeje, provozovaného Mgr. A.Hejlovou, IČO 86623052 se sídlem Na Padesátém1 , Praha 10 , zapsanou v živnostenském rejstříku pod. ev.č. 310010 – 035942003 (dále též „Prodávající“), a to s platností od 21.1.2021, přičemž jeho předmětem je informovat zákazníky , kteří jsou v pozici kupujícího, o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady prodávaného zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen „Reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

I.

 1. Vztahy mezi zákazníkem a Prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), jsou-li zákazníci Prodávajícího, kteří jsou v pozici kupujícího spotřebiteli, řídí se vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady rovněž zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a dále tímto reklamačním řádem.
 2. Pro vyloučení pochybností se spotřebitelem myslí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jak stanoví ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na případy, kdy fyzická nebo právnická osoba, která nakoupila zboží od prodávajícího, nejednala při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti a byla tedy spotřebitelem nebo dalším zákazníkem.

II. Právo na uplatnění Reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady (Reklamaci) lze uplatnit pouze v prodejně prodávajícího, a to i v případě, že bylo zakoupeno zboží prostřednictvím internetových stránek.
 2. Provozovna: Bazar–Zastavárna, Veronské náměstí 403, Praha 15 – Horní Měcholupy.
 3. Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží.
 4. Při uplatnění Reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.
 5. .Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození prodávaného zboží/výrobku:
 1. prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. nadměrným zatěžováním nebo užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele;
 2. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku nebo byly-li poškozeny či odstraněny plomby v případě, že je výrobek plombami opatřen;
 3. zaviněným zákazníka;
 4. zákazník o vadě věděl již v době prodeje výrobku;
 5. uplynula-li poskytována záruční doba;

III. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost.
 2. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Jedná-li se o použité zboží, pak stav zboží musí odpovídat stavu, který je uveden na nabývacím dokladu nebo byl uveden v rámci nabídky zveřejněné na internetových stránkách či jiného obdobného internetového nástroje prodávajícího.

IV. Odpovědnost za vady a záruční doba

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Vyjma těch vad, které kupující/zákazník mohl seznat při převzetí věci, nebo na které byl upozorněn prodávajícím, nebo byl uvedený či se jej mohl zákazník poznat v rámci nabídky zveřejněné na internetových stránkách.
 2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.
 3. Zákazníkovi (kupujícímu) přísluší práva z vad uvedená v článku 6 tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání jiné věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 4. Prodávající neodpovídá:
 5. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 6. za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 7. u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.
 8. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly
 9. sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
 10. provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.
 11. Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD monitory a televizory, které musí splňovat určitá ustanovení dle normy ISO 13406-2. Tedy pouze takový LCD monitor či televizor, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce) nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznán jako vadný výrobek a následně reklamován.
 12. Záruční doba je dva roky u nových výrobků.
 13. Záruční doba u již použitého zboží je na základě ujednání mezi zákazníkem a prodávajícím jeden rok.
 14. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.
 15. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu.
 16. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 Občanského zákoníku).
 17. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.
 18. V případě prodeje zboží prostřednictvím elektronického nástroje se má za to, že prodávané zboží bylo uvedeno do provozu nejpozději 2 dnem od jeho převzetí, resp. doručení prodávaného zboží k rukám kupujícího. Pro případ, že prodávané zboží má být uvedeno do provozu dnem pozdějším (tj. až po uplynutí lhůty 2 dnů), je kupující povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit, a to nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží; uplynutím této lhůty se má za to, že zboží bylo kupujícím uvedeno do provozu nejpozději dnem od převzetí zboží.

V. Lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (oddíl 6).
 3. Lhůta pro vyřízení Reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 Občanského zákoníku).
 4. Zákazník se může o výsledek reklamace zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.
 5. Prodávající při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace zákazníka, resp. kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí věci přebírané k reklamaci, či jejich případné ztracení.

VI. Práva z vad

 1. V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení kupní smlouvy. V takovém případě má zákazník vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.
 2. V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má zákazník právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
 3. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VII. Součinnost zákazníka

 1. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).
 2. Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.
 3. Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu kompletní (tj. včetně nabývacího dokladu, účtenky). V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.
 2. Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Reklamační řád k 21.1.2021

Copyright © 2021 BAZAR-MĚCHOLUPY

Alexandra Hejlová | IČO 86623052