Obchodní podmínky

Bazar-Měcholupy Veronské náměstí 403, Praha 10 109 00

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751,

§ 1829 - §1837 a násl. zákona č.89/2012., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“ )

Zákona o ochraně spotřebitele č.643/1992 Sb.,

Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.,

Zákona o evidenci tržeb č 112/2016 Sb.,(EET¨)

Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.,

Provozovatelem on-line obchodu - Bazar – mecholupy.cz je:

Mgr.Alexandra Hejlová

IČO : 86623052

Se sídlem: Praha 10 – Na Padesátém

Vedená v rejstříku živnostenského podnikání

Kontaktní údaje - údaje pro korespondenci a osobní jednání

Provozovna: Bazar – Zastavárna, Veronské náměstí 403, Praha 15 – Horní Měcholupy

Email: bazar-mecholupy(at)seznam.cz

Telefon: 603 471 621

www.bazar-mecholupy.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a í fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www. bazar-mecholupy.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná jednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklad na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku těmito způsoby
 3. Vyplněním objednávkového formuláře, následnou registrací
 4. Prostřednictvím svého zákaznického účtu, provede–li předchozí registraci v internetovém obchodě.
 5. Při zadávání si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby (platba pouze hotově na prodejně).
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího , že se seznámil s těmito „obchodními podmínkami“.
 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Za uzavření kupní smlouvy se považuje přijetí objednávky. Jakmile je zboží připraveno k odběru, zašle prodávající kupujícímu oznámení o oděru objednávky. Odběr zboží je možné uskutečnit ve dvou následujících pracovních dnech, pokud se zákazník a prodávající nedohodnou jinak Objednávky lze odebrat pouze osobně a to na adrese kamenné provozovny:
 • *Bazar – Zastavárna, Veronské náměstí 403, Praha 15 – Horní Měcholupy.
 • Zboží v e-shopu je také součástí nabídky v kamenné prodejně, proto se u produktů po kuse může stát, že vám systém umožní zakoupit zboží, které již není dostupné. V takovém případě vás budeme kontaktovat mailem.
 • Zboží které si zákazník v daném časovém intervalu nevyzvedne, je zpravidla vráceno zpět do prodeje kamenné provozovny.

a) V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu upozornění.

b) Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

c) Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

d) V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího, při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto cenu ani v případě, že kupujícímu bylo odesláno automatické potvrzení o obdržení objednávky, podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě a bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě, může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednání zboží. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet nevyužívá déle než rok, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbou třetích stran.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží je možné uhradit pouze v hotovosti při osobním odběru v provozovně na adrese, Veronské náměstí 403 – Praha 15 – Horní Měcholupy, prodejna bazar – zastavárna.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu, nedohodne – li se kupující s prodávajícím jinak.
 4. Podle zákona o elektronické evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen u správce zaevidovat tuto tržbu online, v případě technického výpadku do 48 hodin.
 5. Odběr zboží – pouze osobně v kamenné prodejně.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní.
 3. Ode dne převzetí zboží v kamenné prodejně.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ze svého emailového účtu uvedeného na objednávce dotčeného zboží. Prodávající neprodleně toto prohlášení potvrdí.
 5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy částku za zakoupené zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
 8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a je-li možno i v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje

korespondenci kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, , adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem .
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinností dnem 21. 1. 2021

Copyright © 2021 BAZAR-MĚCHOLUPY

Alexandra Hejlová | IČO 86623052